MTTQ & CÁC ĐTCT-XH
Hội Nông dân xã Nguyên Giáp Khoá XI (Nhiệm kỳ 2018-2023)
06/03/2023 08:44:56


Hội Nông dân xã Nguyên Giáp là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân; với mục đích tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Nông dân xã Nguyên Giáp đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nguyên Giáp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, diễn ra 01 ngày 01/02/2018. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã gồm 09 đồng chí; Ban Thường vụ 03 đồng chí (gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên), bầu bà Phạm Thị Phương giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã. Đến 10/9/2021 BCH Hội Nông dân xã đã bầu ông Bùi Duy Quý giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã thay thế bà Phạm Thị Phương chuyển công tác.

Tổ chức Hội Nông dân xã hiện nay gồm 6 Chi hội Nông dân trực thuộc thôn, với 1.778 hội viên.

* Chức năng: Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè trong nước.

* Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Trụ sở UBND xã tại Thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại cơ quan: (0220)3867365

- Hmail: buiduyquy.nguyengiap.tuky@haiduong.gov.vn

* Thông tin lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Bùi Duy Quý

Chủ tịch

0383354260

2

Nguyễn Văn Quảng

Phó Chủ tịch

0984720770


Tin và ảnh: Thư ký BBT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 13:05:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1,510
Tháng này: 6,834
Tất cả: 84,733