Thông tin tuyên truyền
Trang tin điện tử xã Nguyên Giáp Tuyên truyền Luật Tiếp công dân
16/03/2023 12:00:00


Nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là rất cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên.

Trang tin điện tử xã Nguyên Giáp xin giới thiệu môt số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 của Quốc hội. Xem chi tiết nội dung tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Xem chi tiết nội dung tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-64-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Tiep-cong-dan-237609.aspx

- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem chi tiết nội dung tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-35-CT-TW-2014-tang-cuong-lanh-dao-cua-Dang-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-Bo-Chinh-tri-247394.aspx

Để được đảm bảo các quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định; không tập trung, khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 12:44:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1,510
Tháng này: 6,834
Tất cả: 84,733