CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023
10/02/2023 12:00:00

Thực hiện Đề án số 06, ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Huyện uỷ Tứ Kỳ về "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch số 240 ngày 30 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Tứ Kỳ về tiển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025" năm 2023.
Ngày 1/2/2023, Uỷ ban nhân dân xã Nguyên Giáp ban hành kế hoạch số 05 Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025".
- Nâng cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cở quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.
- Giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, giai đoạn 2021 - 2025.
 2. Yêu cầu
 - Cán bộ, công chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Đề án, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
 - Việc triển khai Đề án phải được thực hiện nghiêm túc, định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án đề ra.
 3. Nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ
- Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 năm 2023 tập trung vào 06 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
 4. Tổ chức thực hiện
 - Thường trực của Đề án, có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận chuyên môn, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND xã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án. - Chủ trì hướng dẫn các công chức chuyên môn UBND xã, xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn của Đề án.
- Chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn tham mưu cho UBND xã các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đề án.
 - Phối hợp với Đài truyền thanh xã và các công chức chuyên môn có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của xã năm 2023.
 - Kịp thời tổng hợp báo cáo tiến độ kết quả, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án về UBND xã để được giải quyết kịp thời.
 ĐTT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1949
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 02:07:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tháng này: 13,173
Tất cả: 142,266